UKR | ENG

Видавництво

Науково-видавничий центр „Інформавтодор” здійснює видавничу діяльність на підставі Свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції Серія ДК№2480 від 3.05.2006.

За два роки видано ряд підручників, збірників нормативних документів, рекламних буклетів. Але особливою гордістю видавництва є перше в історії незалежної України енциклопедичне видання „Дорожники України – патріоти галузі і своєї держави”, яке побачило світ у жовтні 2007 року. Книга стала інформаційним проривом у висвітленні почесної, але нелегкої праці творців наших доріг, досягнень і проблем однієї з найважливіших галузей народногосподарського комплексу країни. Книгу високо оцінив Уряд України, вона мала широкий резонанс в дорожніх організаціях як нашої держави, так і Росії, Білорусі, Польщі, Германії, Нідерландів.

Анонси основних видань НВЦ „Інформавтодор”


ДОРОЖНИКИ УКРАЇНИ – ПАТРІОТИ ГАЛУЗІ І СВОЄЇ ДЕРЖАВИ

Енциклопедичне видання про історію, сучасний стан, проблеми та перспективи дорожньої галузі України. У книзі висвітлюються досягнення обласних дорожніх організацій та кращих підприємств, закладів освіти у цій сфері.


Дмитриченко М.Ф., Левковець П. Р., Ткаченко А.М., Ігнатенко О.С., Зайончик Л.Г., Статник І.М.
ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМАХ ЛОГІСТИКИ


У підручнику викладено концепцію формування та реалізації транспортних технологій у логістичних системах, розглянуто сучасні основи функціонування логістичних систем, тенденції розвитку міжнародних перевезень вантажів.
Особливу увагу приділено увагу формуванню взаємовідносин України із закордонними партнерами в галузі побудови і реалізації логістичних операцій та нагромаджувально-розподільчих терміналів.
Висвітлено питання раціонального використання ресурсів, планування та прогнозування процесів логістичного сервісу на основі оптимізації окремих елементів транспортних технологій.

Ткаченко А.М., Зайончик Л.Г.
КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ ПРАЦЕЮ НА ТРАНСПОРТІ


Наводяться терміни і визначення таких понять як культура, управління, праця, менеджмент та інші.
Викладено матеріал про культуру організації та координації праці, культуру прийняття рішень. Особлива увага приділяється культурі стосунків у колективі, керівництву колективом, культурі та етиці бізнесу.
У підручнику також йдеться про імідж підприємства, спеціальні модульні навчальні програми, соціологічне опитування підприємства (організації) та економічні проблеми освіти.

Ткаченко А.М., Зайончик Л.Г. Білокобила Є., Яцківський Л.
ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ


У посібнику розглянуто основні концепції маркетингу, життєвий цикл товару, основні типи ринків, ціноутворення, канали збуту та міжнародний маркетинг.

Дмитриченко М.Ф., Мнацаканов Р.Г., Мікосянчик О.О.
ТРИБОТЕХНІКА ТА ОСНОВИ НАДІЙНОСТІ МАШИН


У посібнику викладено основні питання триботехніки стосовно режимів мащення в триботехнічних системах, підбору та властивостей мастильних матеріалів і матеріалів контактуючих тіл, представленні основні види зношування та розкриті механізми зносу елементів трибоспряження, а також наведені напрями підвищення зносостійкості матеріалів вузла тертя.
У другому розділі, який описує надійність машин та механізмів, подано основні поняття про складові надійності, представленні загальні математичні моделі оцінки надійності та наведені схеми планування експериментів, проаналізовані закономірності, які призводять до відмов механізмів і запропоновані спроби резервування об’єктів.

Ткаченко А.М., Зайончик Л.Г., Іщенко М.Г.
ЛОГІСТИКА У ТРАНСПОРТНІЙ ЕКСПЕДИЦІЇ


У книзі викладено концепцію стратегії створення та розвитку транспортно-експедиційного сервісу для вітчизняних і закордонних власників вантажів та перевізників. Особлива увага зосереджена на технології логістичних операцій під контролем держави.
Наводиться історична довідка про транспортну експедицію і світовий досвід, який став основою логістики.
Показані приклади сучасної обробки транспортно-експедиційної інформації за допомогою комп’ютерних систем.
Видання розраховане на широке коло фахівців, які займаються прискоренням просування товарів на ринку транспортних послуг та скороченням витрат на транспортні послуги.

Шпільфогель В.Г., Зайончик Л.Г., Кулик П.П.
ЕРГОНОМІКА-СИНЕРГІЯ-ТЕХНОЛОГІЯ У ТРАНСПОРТНІЙ ЛОГІСТИЦІ

У книзі викладено концепцію формування та реалізації транспортних технологій у логістичних системах із урахуванням ергомічних підходів й енергії у взаємодії транспорту з обслуговуючими галузями державної інфраструктури. Розглядаються сучасні аспекти ринку транспортних послуг. Показана особливість технології перевезень небезпечних вантажів, висвітлено питання раціонального використання транспортних ресурсів та їх економічна ефективність.

Дмитриченко М.Ф., Міланенко О.А.
МАСТИЛЬНА ДІЯ ОЛИВ В УМОВАХ ЕЛАСТОГІДРОДИНАМІЧНОГО МАЩЕННЯ


Монографія присвячена розв’язанню наукової задачі щодо розробки інженерних методик з розрахунку й прогнозування довговічності та оптимального вибору мастильних матеріалів у стійких і екстремальних режимах мащення для деталей трибомеханічних систем. На її підставі проведено ґрунтовну практичну роботу з розробки та впровадження мастильних матеріалів для різних галузей промисловості й с/г.
Для аспірантів, наукових співробітників і спеціалістів у галузі триботехнічних досліджень.

Сасько М.Ф., Федосенко В.О., Сасько Ф.О.
КРОКИ ЗА ГОРИЗОНТ, АБО ШЛЯХ ДО НОВОГО ОБРАЗУ ВСЕСВІТУ (НАУКОВІ РОЗДУМИ)


У книзі з деяких нових позицій викладено спробу тлумачення природно-наукових основ поняття “система”. Визначено передумови виникнення системного руху. Розроблено конструкцію атома якості та універсальний спектр якості. Побудовано атом ґрунту, встановлено гідрологічні константи і розроблено періодичну систему ґрунтів як їх класифікацію. Окреслено атрибути системного підходу, який подається як методологія синтезу, його джерело в теорії пізнання. Розглядаються елементи процесу розвитку та еволюції систем. Показано, що періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва і кристалографічна система груп симетрії Є. С. Федорова – А. Шенфліса розкривають дві сторони єдиного закону природи.
Визначено двоетапне пізнання сутності природного буття – спостережний і абстрактний рівні, або аналітичний і синтетичний методи, розроблено їх концепти і цінності. Цінностями аналітичного (класичного) методу пізнання є експансія, конкуренція, панування, а системного (інтегративного) – консервація, кооперація і партнерство. Показано, що розвиток суспільства нині відбувається за схемою Ренесансу-2 (Ренесансу якості).

Пунь В.П. ЗБІРНИК ЕКСКЛЮЗИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ

До Збірника увійшли витяги з чинної законодавчо-нормативної бази, з міжнародних конвенцій та угод, а також авторські розробки та аналітичні матеріали опрацьовані багаторічною практикою з організації перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні. У Збірнику вперше підібрано, систематизовано і у концентрованому вигляді надано матеріал, який складає обов’язковий мінімум знань міжнародного автомобільного перевізника. Збірник призначений для керівників і фахівців суб’єктів підприємницької діяльності з провадження міжнародних вантажних автомобільних перевезень, транспортно-експедиторського обслуговування, наукових працівників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів за фахом “Автомобільний транспорт”, окремі положення можуть бути корисними для водіїв-міжнародників.

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, КОНВЕНЦІЇ ТА БАГАТОСТОРОННІ УГОДИ В ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ. ТОМ 1 Автомобільний транспорт

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, КОНВЕНЦІЇ ТА БАГАТОСТОРОННІ УГОДИ В ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ. ТОМ 2 Авіаційний транспорт

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, КОНВЕНЦІЇ ТА БАГАТОСТОРОННІ УГОДИ В ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ. ТОМ 3 Залізничний транспорт

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, КОНВЕНЦІЇ ТА БАГАТОСТОРОННІ УГОДИ В ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ. ТОМ 4 Морський і річковий транспорт

Сасько М.Ф.

ДОСВІД ВИЗНАЧЕННЯ ВОДНО-ФІЗИЧНИХ КОНСТАНТ ЗВ’ЯЗНИХ ТА ЇХ НОРМАТИВНИХ І РОЗРАХУНКОВИХ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

У книзі наведені матеріали експериментальних досліджень із визначення нормативних та розрахункових характеристик глинистих ґрунтів, а також запропонована їх класифікація у вигляді періодичної системи.

Видання рекомендується як методичний посібник інженерам та студентам дорожньо-будівельних спеціальностей.

Сасько Н. Ф., Федосенко В. О., Сасько Ф. А.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ИЛИ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ВО ВЕСЬ РОСТ

У книзі представлений аналіз двохетапного розвитку пізнавальних програм із вивчення об'єктів світу. Наведені результати з координації і субординації закону кількісно-якісної відповідності: 2, 8, 18 і 32. Відбиті елементи еволюції об'єктів світу і дане раціональне пояснення появи серця і душі у тварин. Наведені міркування про природу взаємовідносин і відображення в реальних системах. На основі системного підходу обґрунтована необхідність у розробці екологічного мислення.


Бортник Н. В., Бортник Р. А., Будник О. М., Волчецька Л. А., Городна О. З., Дуляницька Л. К.,  Іваницька Н. С., Калініна Л. М., Кібиш Л. У., Котисько Н. А., Кривко Н. М., Лапінський В. В., Літвинчук В. В., Муравинець Л. М., Остапенко А. Ф., Остапенко С. І., Полюхович О. В.,Рогоза В. В., Симонюк Н. Д., Ситай Н. М., Ткач О. С., Шевченко Н. М.

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬГО ЗАКЛАДУ: МОДЕЛІ, СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ, ТЕХНОЛОГІЇ

У посібнику розкрито проблеми управління інноваційним розвитком колегіуму на засадах культурно-інформаційної теорії освіти, процеси розвивального навчання і розвивального виховання та технології їх впровадження в освітньо-інформаційне середовище колегіуму, модель соціокультурного розвитку особистості учнів, інноваційні технології; специфіку управління колегіумом на засадах інноваційного та інформаційного менеджменту й системології; концептуальні засади соціокультурного розвитку колегіуму.


Сасько Н.Ф., Федосенко В.О., Сасько Ф.А.

ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ГЕНЕЗИСА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА 

У зазначеній роботі представлений варіант конструювання абстрактної періодичної системи елементарних «цеглинок» (хімічних елементів) в ескізному викладі, із яких природа створює об'єкти світу. Зокрема, розглянуто закон побудови атома, Періодичну систему хімічних елементів Д.І. Менделєєва, її структуру й витоки, показаний досвід побудови періодичної структури ґрунтів тощо.


Осадчий І. Г.

СПРЯМОВАНИЙ РОЗВИТОК ОСВІТНІХ ИСТЕМ: ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ І ПРАКТИКА

У монографії розкрито теоретико-методологічні засади і технологію спрямованого розвитку освітніх систем – процесу їх прогресивного змінювання за обраним напрямом, визначеними змістом і тривалістю. На підставі результатів проведеного автором комплексного дослідження системи загальної середньої освіти сільської місцевості України розроблено педагогічну теорію функціонування і розвитку освітніх систем – теорію БМ-систем («систем без меж»), технологію проектно-цільового управління розвитком освітніх систем, структуру та організаційно-нормативне забезпечення інноваційної системи загальної середньої освіти сільської місцевості. Значна увага приділена впровадженню в практику здобутих теоретичних знань, розкрито питання створення і функціонування освітніх округів у сільській місцевості, територіальних систем виховання учнів, методичного забезпечення освітньої діяльності, розвитку професіоналізму педагогічних працівників.

Для науковців, працівників органів управління освітою різних рівнів, керівників навчальних закладів, науково-педагогічних працівників і методистів системи освіти.

Сасько Н. Ф., Федосенко В. О., Сасько Ф. А.

ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ЖИЗНИ

У праці піддається критиці основне питання філософії, а також пропонуються нові науковий і філософський підходи, що розділяють протилежності на основні й додаткові, які характеризують рухи першого й другого роду.

До того ж введено дуальне уявлення світу як двосторонньої медалі, з одного боку якої розмістилася матерія поза розвитком, а на другому – її організація. Автори визначають поняття системи і подають розробку системного коду, за яким організовуються всі феномени світу.


Сасько Н. Ф., Федосенко В. О., Сасько Ф. А. Паспорт мира

ПАСПОРТ МИРА. ПОЛНАЯ АБСТРАКТНАЯ СИСТЕМА ПРИРОДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РАЗНЫХ ТИПОВ. КАК ВОЛШЕБНЫЙ КЛЮЧ ОТКРЫВАЕТ ПОЛНОТУ БОГАТСТВ РЕАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

У цій книзі побудована модель Періодичної системи природних утворень, визначене ядро системного підходу як наукової методології життя, а також представлений досвід математичної інтерпретації структури Періодичної системи хімічних елементів Д. И. Менделєєва. На основі аналізу базових форм існування світу – простору, часу і руху – отримана Матриця світу та побудований системний код.

Сасько Н. Ф., Федосенко В. О., Сасько Ф. А.

СИСТЕМА ЕДИНСТВА МАТЕРИИ И СОЗНАНИЯ КАК СИМВОЛ ЖИЗНИ.

У книзі розглянуті передумови і підстави, що передують виникненню системного підходу в науці як методології життя. Також відмічені недоліки моністичної філософської доктрини і визначено поняття Системи як гармонійної єдності протилежностей, символу життя, духовної клітини живої матерії.


Сасько Н. Ф., Федосенко В. О., Сасько Ф. А.

CИСТЕМНЫЙ АТОМ КАК НЕЗАМКНУТАЯ ТОЧКА, ИЛИ БЕСТЕЛЕСНЫЙ ЦЕНТР ТЕЛЕСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВНАЯ ЕДИНИЦА МИРА 1, 3, 5 И 7

У цьому есе коротко представлені етапи розвитку пізнавальних світових програм і особливості передісторії формування світоглядної парадигми «Глибока екологія», відмічені деякі «недоліки класичної аналітичної науки матеріалістичного світогляду, а також запропонована конструкція системного атома як незамкнутої точки і технологія його побудови.

Крім того, книга розкриває природу парності періодів у Періодичній системі хімічних елементів Д. И. Менделєєва. Також розроблена та вдосконалена Періодична система хімічних елементів, що включає 230 порядкових номерів, висунені підстави єдності світу й запропонована модель постійного творіння феноменів світу холодним способом.


Сасько Н. Ф., Федосенко В. О., Сасько Ф. А.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУНТОВ ОТ «ДНЕПРОВСКОЙ АССОЦИАЦИИ – К» КАК ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ГРУНТОВ

В книге обозначены основы теории построения периодической системы грунтов и продолжена работа по дополнительному раскрытию содержания системного подхода как нового мировоззренческого направления в философии и науке.


Сасько Н. Ф., Федосенко В. О., Сасько Ф. А.

ОСНОВЫ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ

Авторы этой книги постулировали и обозначили всеобщий закон четырехэтапного становления, развития, процветания и угасания всех объектов и феноменов мира как открытых систем в виде универсального спектра количественно-качественного соответствия: 2.8.18 и 32.

В книге определено понятие универсальной Системы как гармонического единства сопряженных противоположностей на участке интервальной ситуации, где противоположности образуют единство, исключающее корпускулярно-волновой дуализм, и идентифицируются универсальным спектром количественно-качественного соответствия: 2.8.18 и 32.Обложка журнала "Дорожня галузь" №5 2017

№5 2017

Читайте у номері:

  • Прокладаючи дороги у краще майбутнє
  • Проектна справа в дорожньому будівництві: проблеми, досягнення, завдання на майбутнє
  • Китайський прорив. Які дорожні проекти планує реалізувати в Україні China Road and Bridge Corporation
  • «Будівництво століття»: чергова спроба
Провідні підприємства

Будівництво доріг
Дорожнє облаштування
Дорожні матеріали
Дорожня техніка

Загальне голосування

Чим потрібно доповнити рубрику "Дорожня техніка"?
 

 

- інтернет-студія Бо-Ко

Новини по E-mail: